De zgn. max landkaart is het nieuwe instrument van gestandaardiseerde projectuitvoering bij Max Bögl. Met de invoering van deze uniforme en voor elke medewerker en partner toegankelijke uitvoeringsstandaard willen we veel bereiken: een betere interne en externe samenwerking, meer transparantie bij de afwikkeling en een merkbare ontlasting van onze medewerk(st)ers. En uiteindelijk ook een garantie voor de toekomstgerichtheid van de groep. De max landkaart is het nieuwe instrument van geoptimaliseerde projectafwikkeling.

    Op de max landkaart wordt het complete proces van de projectuitvoering weergegeven: van de acquisitiefase tot het eind van de garantiefase. De focus ligt daarbij op de voorbereidende werkzaamheden om fouten bij de latere uitvoering te voorkomen waardoor op kosten wordt bespaard en de kwaliteit en naleving van termijnen wordt gegarandeerd. Door de vrijgave van de mijlpalen van de ene fase naar de volgende beperken we bij de projectafwikkeling het risico tot een minimum en voorkomen we dat capaciteiten verkeerd worden gebruikt.

    Typische resultaten van gestandaardiseerde projectafwikkeling zijn een grotere efficiency bij de uitvoering, de aansturing van complexe projecten, het terugbrengen van herhalingen, achteraf uit te voeren werkzaamheden en nieuwe planningen waardoor de projectvoortgang wordt versneld. Daarnaast wordt door een duidelijke verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden een betere controle en meer transparantie gerealiseerd ondanks de vele bij het project betrokken partijen. Terwijl de interdisciplinaire vormgeving van het projectteam voor voldoende en veelzijdige expertise zorgt, wordt de uniforme planning en aansturing van het project door de geregelde betrokkenheid van het projectmanagement gewaarborgd.

    Door middel van een drie-fasen commissiestructuur – bestaande uit het projectteam, de aansturings- en controlegroep – wordt een betere ondersteuning bij projecten en een snellere besluitvorming mogelijk gemaakt. Op grond van het verleggen van beslissingsbevoegdheden naar lagere niveaus (topdown) wordt de focus verlegd naar slechts een paar belangrijke beslissingen en wordt op die manier het management ontlast.

    This website uses cookies. By using our website, you consent to the use of cookies. Learn more ...