We zijn ons ervan bewust dat we onze omgeving beïnvloeden bij de uitvoering van onze bouwprojecten. Dit betreft de aspecten van lucht, water, bodem, natuurlijke hulpbronnen, flora, fauna, mensen en hun onderlinge relaties. Het doel van het milieumanagementsysteem is de voortdurende verbetering van deze milieuaspecten. Van bijzonder belang in dit verband zijn verbeteringen in de C0²-emissies, de klimaatbescherming en de behandeling van verontreinigde grond. Alle medewerkers zijn milieubewust bij het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden. Zij zijn daarom verplicht de milieurichtlijnen in acht te nemen en na te leven.

Dit milieubeleid is gericht op alle medewerkers, zowel op onze kantoren als op de projecten. Het maakt deel uit van onze bedrijfsfilosofie en is de verantwoordelijkheid van de directie. Onze milieurichtlijnen worden regelmatig herzien, indien nodig aangepast en vormen de basis van ons milieumanagement. Het milieusysteem dat wij in de praktijk toepassen, voldoet aan de eisen van DIN EN ISO 14001. Daarnaast zijn wij gecertificeerd volgens de Co2 prestatieladder niveau 5.

Onze richtlijnen

  • De basis van ons handelen is het naleven van wettelijke vereisten, alsmede de daarop gebaseerde normen en interne voorschriften.
  • Bij de aanschaf van nieuwe apparatuur en bij vervangingen wordt de milieuvriendelijkheid beoordeeld aan de hand van de stand der techniek. Hetzelfde geldt voor de aankoop van materiaal.
  • Het continue verbeteren van de milieuprestaties van ons bedrijf is een verplicht doel.
  • Het milieuactieplan bevat concrete doelstellingen voor de voortdurende verdere ontwikkeling en verbetering van het milieubeleid.
  • De personele, technische en financiële middelen die nodig zijn om de vastgestelde milieu efficiëntiedoelstellingen te bereiken, worden verstrekt.
Onze richtlijnen
  • Door de omgang met onze milieudiensten garanderen wij de concurrentiekracht van de onderneming.
  • Wij hanteren de levenscyclusanalyses van onze producten en geselecteerde milieuaspecten.
  • Wij bevorderen de rationele en verantwoorde omgang met het milieu in ons dagelijks werk door onze medewerkers te informeren en op te leiden.
  • Het gebruik van vernieuwende energiebronnen wordt specifiek getest en, indien nodig en toepasbaar, geïmplementeerd.
This website uses cookies. By using our website, you consent to the use of cookies.